Monday , 25 September 2017
Home / Uncategorized / पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४५ अर्ब बजेट स्वीकृत

पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४५ अर्ब बजेट स्वीकृत

/fli6«o k'glg{df{0f k|flws/0fsf] a}7s k|wfgdGqL z]/axfb'/ b]pjfsf] cWoIftfdf l;+xb/af/df a'waf/ a;]sf] /fli6«o k'glg{df{0f k|flws/0fsf] a}7sdf cfj @)&$÷@)&% sf] sfo{qmd :jLs[t tyf xfn;Dd ePsf sfdsf] ;dLIff ub}{ . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

२८ असार,२०७४ / खगेन्द्र खरेल
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समिति बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकले प्राधिकरणबाट प्रस्तुत उक्त बजेट तथा कार्ययोजना प्रस्ताव पारित गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिनुभयो । प्राधिकरणले विभिन्न निकायमार्फत पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना कार्यमा उक्त बजेट खर्च गर्ने उहाले बताउनुभयो ।

निर्देशक समितिका उपाध्यक्ष एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीम रावलले प्राधिकरणले कार्ययोजना अनुरुप काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भयो । भूकम्प पीडितलाई राहत दिने र पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने सबैको साझा कर्तव्य भएकाले गल्ती, कमीकमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्न सुझावसहित बजेट तथा कार्ययोजना पारित गरिएको उहाले बताउनुभयो ।

प्राधिकरणको निर्देशक समितिमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट उपाध्यक्ष रहेका छन् । देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक निर्देशक समितिको बैठक बसेको हो ।

Check Also

नेपाल समृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न तल्लीन छ – राष्ट्रसंघ महासभामा प्रधानमन्त्री देउवा

  ८ असोज / खगेन्द्र खरेल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्षौंसम्मको राजनीतिक संक्रमणपछि नेपाल अहिले समृद्धिको ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *